preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac

POLITIKA PRIVATNOSTI OŠ DR FRA KARLO BALIĆ

POLITIKA PRIVATNOSTI OŠ DR FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC

 

Ovom Politikom zaštite osobnih podataka Osnovne škole "Dr. fra Karlo Balić" (dalje “Škola”), Dr. Franje Tuđmana 40, 21250 Šestanovac OIB:19270215513, kao voditelja obrade osobnih podataka utvrđuju se uvjeti i načini prikupljanja i obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kao voditelj obrade Škola obrađuje osobne podatke ispitanika (učenika, nastavnika, roditelja, poslovnih suradnika, dobavljača, podnositelja zahtjeva/upita i drugih osoba) poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih važećim propisima te na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka

 

1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Školi kao voditelju obrade osobnih podataka izrazito je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka u našem poslovanju stoga poslujemo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (GDPR) i mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Škola može prikupljati, na koji način koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Kao Voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke koji su nužni u i to u sljedeće svrhe:

 

a) Podaci koji se tiču učenika, roditelja i skrbnika učenika te zaposlenika škole

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti Škola između ostalog obavlja sljedeće poslove:

    Upise u Školu i ispise iz Škole vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije;

    Vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima;

    Izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima;

    Izdavanje javnih isprava i drugih potvrda;

    Upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Škola voditelj obrade za osobne podatke kojima sama raspolaže,

te pri tom prikuplja, obrađuje, pohranjuje osobne podatke:

    Zaposlenika Škole,

    Učenika Škole i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,

    Članova Školskog odbora i Vijeća roditelja,

    Kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku zapošljavanja

    Vanjskih suradnika,

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, te ih u određenim slučajevima i javno objavljuje na web stranicama Škole.

 

Osobni podaci naših učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti naše Škole u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole javno se objavljuju na našim školskim web stranicama i školskim stranicama na društvenim mrežama, temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) 2016/679.

 

b) Video-nadzor

 

Škola koristi i sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti učenika, zaposlenika i posjetitelja naše Škole. Njime se nadzire isključivo prihvatljivi prostor unutar Škole, čiji su perimetri kamera označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka.

 

c) Web stranica

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Škola prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Škola neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Za korištenje pojedinih sadržaja naše web stranice morate se registrirati i pri tom nam dati svoje osobne podatke (ime i prezime, telefonski broj, email adresa, zaporka i drugi podaci koji se traže prilikom registracije) koje pohranjujemo do trenutka kada zatražite brisanje svoje registracije.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Škola putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas na gdpr@os-sestanovac.hr.

Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

 

2. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 

Na službenim internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

 

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

 

Na predmetnoj stranici koriste se tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta i funkcionalni koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

 

 

3. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici: http://os-kbalic-sestanovac.skole.hr/skola/kontakti

 

Vaša prava su:

 

3.1. Pravo na pristup osobnim podacima

 

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 

3.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

 

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

 

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 

3.3. Pravo na brisanje

 

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 

    Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

    povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

    uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;

    osobni podaci nezakonito su obrađeni;

    osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade

    osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

 

3.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

 

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 

    radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

    radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

    u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

    radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

3.4.  Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

 

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 

    osporavate  njihovu točnost

    ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

    ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

    ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 

3.5. Pravo na prigovor

 

Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

 

4.DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Škole na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru svog djelovanja Škola koristi usluge tvrtki u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, učenika, nositelja roditeljske odgovornosti, gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskom kurikulumom i Godišnjim planom i programom Škole.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CARNeta, Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i slično.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

 

5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

 

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

 

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

 

 

6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

 

7. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA - KONTAKT INFORMACIJE

Radi ostvarivanja svojih prava možete se može obratiti imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka elektroničkom poštom na e-mail adresu gdpr@os-sestanovac.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola "Dr. fra Karlo Balić", Dr. Franje Tuđmana 40, 21250 Šestanovac.

8. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

 

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

e-mail: azop@azop.hr

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

Web: http://www.azop.hr

 

 

 9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

10. PITANJA I KOMENTARI

Voditelj obrade će odgovoriti na sve zahtjeve ispitanika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka te kako bismo odgovorili na sve Vaše upite u svezi obrade Vaših osobnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu imenovanog službenika za zaštitu podataka:  gdpr@os-sestanovac.hr .


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Oglasna ploča
CARNet

 

 

Anketa
SVIĐA LI VAM SE STRANICA
Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 5. 2013.

Ukupno: 159675
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac / Šestanovac, HR-21250 Šestanovac / os-kbalic-sestanovac.skole.hr / ured@os-kbalic-sestanovac.skole.hr
preskoči na navigaciju